Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid; Afdeling Medische Microbiologie en infectieziekten; Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Algemene voorwaarden

 

0   Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Partij die de opdracht geeft.
Opdrachtnemer: Afdeling voor Medische Microbiologie en Infectieziekten, tevens Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid.
Opdracht: Diagnostische laboratoriumanalyse op patiëntenmateriaal (verstrekt door de opdrachtgever).

 

1   Toepasselijkheid
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
1.2   Het beroepsprofiel arts-microbioloog, het privacybeleid van de instelling Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en de Wet persoonsregistraties (WPR) maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

 

2   Totstandkoming van de overeenkomst
2.1   De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met het op de afdeling ontvangen monstermateriaal met het schriftelijke of mondelinge gedane verzoek tot laboratoriumanalyse. Wordt binnen drie dagen na het verzoek tot laboratoriumanalyse geen monstermateriaal ontvangen, of wordt monstermateriaal ontvangen zonder gedaan verzoek tot laboratoriumanalyse behoudt de Opdrachtnemer zich het recht de overeenkomst als niet aanvaard te beschouwen.
2.2   De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met inachtneming van de door de Opdrachtnemer vastgestelde doorlooptijden.

 

3   Medewerking door de opdrachtgever
3.1   Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, gebruikmakend van de ter beschikking gestelde afname- en verzendmaterialen, ter beschikking te stellen.
3.2   Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3.3   Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 


4   Uitvoering van de opdracht
4.1   Alle werkzaamheden die door de Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de kwaliteitsnormen zoals vastgelegd in de ISO15189 normeis. Het laboratorium is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd conform de ISO15189 norm, RvA Testen M 086. 

4.2   Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
4.3   Opdrachtnemer kan, op grond van vakdeskundigheid en klinische gegevens, minder of meer werkzaamheden laten verrichten dan waartoe de opdracht is verstrekt, zonder daar de Opdrachtgever van te voren van op de hoogte te stellen. Dit wordt op de uitslag vermeld.
4.4   Opdrachtnemer kan besluiten, indien meerdere materialen van een patiënt zijn aangeleverd en enig onderzoek daaruit een resultaat oplevert, ander niet meer relevant onderzoek te doen stoppen.
4.5   Opdrachtnemer kan besluiten, indien de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten de mogelijkheden niet heeft om de opdracht zelf uit te voeren, de opdracht uit te laten voeren door een door de arts-microbioloog aangewezen ander diagnostisch laboratorium. Opdrachtnemer stelt zich op de hoogte van de integriteit en de kwaliteit van dit laboratorium en laat dit vastleggen in het kwaliteitssysteem van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten.
4.6   Opdrachtnemer voert uitsluitend opdrachten uit (of laat deze uitvoeren) voor de Opdrachtgever en rapporteert het resultaat van deze opdracht aan Opdrachtgever, met inachtneming van de meldingsplicht die Opdrachtnemer heeft in het kader van de Infectieziektewet.
4.7   Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen het resultaat van de opdracht rechtstreeks aan de patiënt te rapporteren, nadat deze zich persoonlijk bij de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten heeft gelegitimeerd.

 

5   Geheimhouding
5.1   Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is opdrachtnemer / zijn de door opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

 

6   Eigendom
6.1   Opdrachtnemer verplicht zich om ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden na uitvoeren van de opdracht binnen de daartoe gestelde termijnen te vernietigen.
6.2   Opdrachtnemer behoudt zich het recht om in voorkomende gevallen, na anonimiseren van ter beschikking gestelde patiëntenmaterialen, deze te bewerken en te behandelen tot interne kwaliteitsstandaarden en kwaliteitscontroles die voor het uitvoeren van opdrachten noodzakelijk zijn.
6.3   Opdrachtnemer verklaart zich te houden aan “Handleiding Patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek” zoals die binnen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis van kracht is.

 

7   Betaling
7.1   Betalingsvoorwaarden zijn conform de regels die gelden binnen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.

 

8   Toepasselijk recht
8.1   Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

 

9   Klachten
9.1   Opdrachtgever of patiënt kan een klacht schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij opdrachtnemer.

laatst bijgewerkt: 12 januari 2022
SlimbitCMS: info

OK